In de frettery

Lenn en Fé (dochter Patou en Lenn):

  

Patou en Raisin (kleindochter Mhysa en Lenn):

  

Fali:


Eller en Mhysa (broer en zus):

  Elders gehuisvest

Jack en Olenna (dochter Mhysa en Lenn):

  

Lexx en Skål: